Ježiš verzus človek.

Autor: Milan Lehotský | 3.7.2013 o 8:13 | Karma článku: 6,01 | Prečítané:  864x

A zrazu sa stalo, že v rímskej provincii Galilea, vystúpil jeden muž a kázal ľuďom vtedajšej spoločnosti posolstvo krstu pokánia na odpustenie hriechov a hovoril: Plemeno vreteníc, ktože vám ukázal, aby ste unikli budúcemu hnevu? Teda neste ovocie, hodné pokánia. A keďže sa nezdráhal poukázať aj na nemorálny život vladára provincie, bol uväznený a následne popravený.                                                                                                                                                                                  Vzápätí vystúpil Ježiš z Nazareta, obdarený zvláštnou mocou a Svätým Duchom, a všade kam prišiel pomáhal ľuďom a uzdravoval všetkých, ktorí boli ovládaní tým zlým. A pretože ho ľudia milovali a išli za ním, bol zo závisti obvinený z bohorúhačstva a vydaný vládnej moci a popravený, pribitím na kríž. A Ježišove slová s akcentom Ja som, ktoré pobúrili vtedajšiu smotánku, sú obsahom tohto článku, a už je na vás, aké vynesiete resumé v kauze Ježiš: Ukrižovať, a či hosana Syn Boží!

A žena mu povedala: Viem, že príde Mesiáš, ktorý sa nazýva Kristus. Keď ten príde, oznámi nám všetko. Ježiš jej povedal: Ja som to, ktorý hovorím s tebou.*J.4.25-26

Ja mám na jedenie pokrm, o ktorom vy neviete. Mojím pokrmom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonal jeho dielo. Ja som vás poslal žať, na čom ste vy nepracovali; iní pracovali, a vy ste vstúpili do ich práce.*J.4.32, 34, 38

Ja som prišiel v Mene svojho Otca, a neprijímate ma; keby prišiel iný vo svojom vlastnom mene, toho príjmete.*J.5. 43

A teda odplaviac sa tak asi na päť kilometrov videli Ježiša chodiť po mori a blížiť sa k lodi a báli sa. A on im povedal: Ja som, nebojte sa! Nuž chceli ho vziať na loď, a hneď bola loď pri zemi, do ktorej išli.*J.6. 19-21

A Ježiš im povedal: Ja som ten chlieb života; kto príde ku mne, nebude nikdy lačnieť, a kto verí vo mňa, nebude nikdy smädný. Ale povedal som vám, že ste ma aj videli aj neveríte. Lebo to je vôľa môjho Otca, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň.*J.6. 35-36, 40

Ja som chlieb života.Toto je chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby z neho jedol človek a nezomrel.*J.6. 48, 50

Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Keby niekto jedol z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život sveta. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv pravdivý nápoj. Ten, kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal ten živý Otec, a ako ja žijem skrze Otca, tak i ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. Ten, kto je tento chlieb, bude žiť na veky.*J.6. 51, 54-57, 58

Potom im zase hovoril Ježiš a riekol: Ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.*J.8. 12

Ja som, ktorý svedčím sám o sebe, a svedčí o mne ten, ktorý ma poslal, Otec.*J.8. 18

Vy ste zdola; ja som zhora; vy ste z tohto sveta; ja nie som z tohto sveta. Nuž povedal som vám, že zomriete vo svojich hriechoch; lebo ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch.*J.8. 23-24

Keď povýšite Syna človeka, vtedy zviete, že ja som, a že sám od seba nerobím ničoho, ale ako ma naučil môj Otec, tak a to hovorím. A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nezanechal ma Otec samotného, lebo ja vždy činím to, čo sa jemu páči. Keď to hovoril, mnohí uverili v neho. Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí mu uverili: Keď vy zostanete v mojom slove, v pravde ste mojími učeníkmi a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí. Keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní.*J.8. 28-32, 36

Keby bol Boh vašim otcom, milovali by ste ma, lebo ja som vyšiel z Boha a prišiel som; lebo ani som neprišiel sám od seba, ale on ma poslal. Prečo nepoznáte mojej reči? Preto, že nemôžete počúvať moje slovo. Vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestál v pravde, pretože niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je klamár a jej otec, otec lži. Ale ja, pretože hovorím pravdu, neveríte mi. Ten, kto je z Boha, počúva slová Božie; vy preto nepočúvate, pretože nie ste z Boha.*J.8. 42-45, 46

Ja som prišiel na súd na tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli, a tí, ktorí vidia, boli slepí. A počuli to niektorí z farizeov, ktorí boli s ním, a povedali mu: Či sme azda aj my slepí? A Ježiš im povedal: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriechu, ale teraz hovoríte: Vidíme, a preto váš hriech zostáva.*J.9. 39-41

Ja som dverami oviec. Všetci, koľko ich prišlo predo mnou, sú zlodeji a lotri, ale ovce ich nepočuli.*J.10. 7-8

Ja som dvere. Ak niekto vojde cezo mňa, bude zachránený, a vojde aj vyjde i pašu nájde. Zlodej nejde na iné, iba na to, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel na to, aby mali život a aby mali hojnosť.*J.10. 9-10

Ja som ten dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce.*J.10. 11

Ja som ten dobrý pastier a poznám svoje, i moje mňa poznajú. Ako mňa pozná Otec, tak i ja poznám Otca a kladiem svoju dušu za ovce. A mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca, aj tie musím priviesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastier. Preto ma miluje Otec, že ja kladiem svoju dušu, aby som ju zase vzal. Nikto jej neberie odo mňa, ale ja ju kladiem sám od seba. Mám právo ju položiť a mám právo ju zase vziať. To prikázanie som dostal od svojho Otca.*J.10. 14-18

Či nie je napísané vo vašom zákone: Ja som povedal: Bohovia ste. Ak teda tých nazval bohmi, ku ktorým sa stalo slovo Božie, - a Písmo nemožno zrušiť - vy hovoríte tomu, ktorého posvätil Otec a poslal na svet, vraj rúhaš sa, pretože som povedal: Syn Boží som? Ak nečiním skutkov svojho Otca, neverte mi; ale ak činím, aj keby ste mne neverili, verte tým skutkom, aby ste poznali a uverili, že je Otec vo mne a ja v Otcovi.*J.10. 34-38

Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky; či veríš tomu? Riekla mu: Áno, Pane; ja som uverila, že si ty Kristus, ten Syn Boží, ktorý mal prísť na svet. Na to jej riekol Ježiš: Či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu? Vtedy zodvihli kameň, kde ležal mŕtvy. A Ježiš pozdvihol oči hore a povedal: Otče, ďakujem ti, že si ma počul.*J.11. 25-27, 40-41

No, ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale pre zástup, stojaci okolo, som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. A keď to povedal, zavolal veľkým hlasom: Lazare, poď von! A zomrelý vyšiel. A Ježiš im povedal: Rozviažte ho a nechajte ho odísť! Vtedy mnohí zo Židov, ktorí boli prišli za Máriou a videli, čo učinil Ježiš, uverili v neho.*J.11. 42-45

Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal v tme. A keby niekto počul moje slová a neuveril by, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel nato, aby som súdil svet, ale aby som spasil svet. Kto mnou pohŕda a neprijíma mojich slov, ten má, kto by ho súdil - slovo, ktoré som hovoril, to ho bude súdiť v posledný deň.*J.12. 46-48

Ja som nehovoril sám od seba, ale ten, ktorý ma poslal, sám Otec, mi prikázal, čo mám povedať a čo hovoriť. A viem, že jeho prikázanie je večný život. Čo teda ja hovorím, ako povedal Otec, tak hovorím.*J.12. 49-50

Amen, amen vám hovorím, že sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Ak to viete, blahoslavení ste, keď to aj činíte. Nehovorím o vás o všetkých; ja viem, ktorých som si vyvolil, ale aby sa naplnilo písmo: Ten, ktorý je môj chlieb, pozdvihol proti mne pätu. Odteraz vám to hovorím, prv ako sa stane, aby ste, keď sa stane, uverili, že ja som.*J.13. 16-19

Ja som cesta i pravda i život; nikto nepríde k Otcovi, len cezo mňa.*J.14. 6

Kto mňa videl, videl Otca, a ako ty hovoríš: Ukáž nám Otca? Či neveríš, že ja som v Otcovi, a Otec vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo mne, on činí tie skutky. Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania a ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nepozná. Ale vy ho poznáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje!*J.14. 9, 15-18, 26-27

Ja som ten pravý vinič, a môj Otec je vinár. Každý letorast, ktorý nenesie na mne ovocia, odrezáva, a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia. Vy ste už čistý pre slovo, ktoré som vám hovoril.*J.15. 1-3

Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť. Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako letorast a uschne, a zoberú ich a hodia na oheň, a budú horieť. Ak zostanete vo mne, a moje slová ak zostanú vo vás, vtedy si proste, čokoľvek chcete, a stane sa vám. Tým je oslávený môj Otec, aby ste niesli mnoho ovocia a boli mojimi učeníkmi. Ako mňa miloval Otec, tak som i ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske!*J.15. 5-9

Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie, a vaše ovocie aby zostávalo, aby za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom Mene, dal vám. To vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom.*J.15. 16-17

Doposiaľ ste za nič neprosili v mojom mene; proste a dostanete, aby vaša radosť bola naplnená. Vyšiel som od Otca, a prišiel som na svet, a zase opúšťam svet a idem k Otcovi. To som vám hovoril nato, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.*J.16. 24, 28, 33

Ja som ťa oslávil na zemi; dielo som dokonal, ktoré si mi dal, aby som vykonal.*J.17. 4

Keď som bol s nimi na svete, ja som ich ochránil v tvojom Mene, ktorých si mi dal, a strážiac zachránil, a nikto nezahynul, iba ten syn zatratenia, aby sa naplnilo Písmo.*J.17. 12

Ja som im dal tvoje slovo, a svet ich vzal v nenávisť, pretože nie sú zo sveta, ako ja nie som zo sveta. Neprosím, žeby si ich vzal zo sveta, ale žeby si ich zachoval od zlého. Posväť ich v svojej pravde! Tvoje slovo je pravda.*J.17. 14-17

Spravodlivý Otče, a svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal, aj títo poznali, že si ma ty poslal. A oznámil som im tvoje meno a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja v nich.*J.17. 25-26

A tak Ježiš vediac všetko, čo malo prísť na neho, vyšiel a povedal im: Koho hľadáte? A oni mu povedali: Ježiša Nazaretského. Na to im povedal Ježiš: Ja som.*J.18. 4-5

A ako im povedal Ja som, postúpili naspäť a padli na zem.*J.18. 6

Povedal som vám, že ja som. Ak teda mňa hľadáte, nechajte týchto odísť.*J.18. 8

A Ježiš mu odpovedal: Ja som verejne hovoril svetu; ja som vždy učil v synagóge a v chráme, kde sa odvšadiaľ schádzajú Židia, a skryte som nehovoril ničoho.*J.18. 20

Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal pravde svedectvo. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas.*J.18.37

 

Spracované z evanjelia podľa Jána, Biblia - Sväté Písmo

P.S.: Tohto Ježiša Boh vzkriesil tretieho dňa a dal mu aby sa zjavil, nie všetkým, ale svedkom, vopred vyvoleným od Boha, ktorí s ním jedli a pili po jeho vstaní zmŕtvych. A dal im príkaz, aby hlásali ľuďom a dôrazne svedčili, že Ježiš je tým od Boha určeným sudcom živých aj mŕtvych. A jemu vydávajú svedectvo všetci proroci, že odpustenie hriechov dostane skrze Ježišove meno každý, kto verí v Neho.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Komentár Petra Schutza

Gajdošovi sa pre Danka veriť nedá

Žiaľ, nie sme v armáde, ale v Smer-SNS-Híd. Kde, všakáno, je kapitán veľkým pánom.

EKONOMIKA

Zákon na ochranu médií sa dá ľahko obísť

Legislatíva zakazuje, aby majiteľ vlastnil printové aj elektronické médiá zároveň.

DOMOV

Oligarchovia majú novú príležitosť, Markíza má byť na predaj

Hovorí sa aj o predaji denníka Nový čas.


Už ste čítali?