Modlitba pre Izrael

Autor: Milan Lehotský | 25.7.2014 o 18:41 | (upravené 29.7.2014 o 10:35) Karma článku: 4,52 | Prečítané:  1283x

Pre Sion nebudem mlčať a pre Jeruzalem nebudem ticho, pokiaľ nevyjde jeho spravodlivosť ako blesk a nebude horieť jeho spasenie ako fakľa. A tak uvidia národy tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu a budú ťa volať novým menom, ktoré vyrieknu ústa Hospodinove. A budeš korunou krásy v ruke Hospodinovej a diadémom kráľovstva v ruke svojho Boha. Nepovedia ti viacej, že vraj opustená, ani tvojej zemi už viacej nepovedia spustošená; ale ty sa budeš volať: Moja Obľúbená, a tvoja zem: Vydatá; lebo Hospodin bude mať v tebe záľubu a tvoja zem bude vydatá ako žena. Lebo ako si mládenec vezme pannu za ženu, tak si ťa vezmú tvoji synovia a ako sa ženích raduje zo svojej nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh. /Izaiáš 62.1-5/      

Hospodin, Hospodin, silný Boh ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy, zachovávajúci priazeň tisícom; odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nijakým činom nenecháš bez trestu vinného, ale trestáš vinu otcov na synoch a na synoch synov až do tretieho a štvrtého pokolenia. /Exodus 34.6-7/

Obraciam svoju tvár k Pánu Bohu, aby som ho hľadal modlitbou a pokornými prosbami. A modlím sa vrúcne Hospodinovi v Mene Ješuah Masiah, Bohu Izraela; a vyznávam a hovorím:

Prosím, ó, Pane, Ty silný, veľký a strašný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a milosť tým, ktorí ťa milujú a zachovávajú tvoje prikázania! Pane, počuj! Pane, odpusť!

Pane, pozoruj ušami a učiň; neodkladaj pre samého seba, Bože Izraela, lebo tvoje Meno je menované nad tvojim mestom a nad tvojim ľudom.

Pánu, Bohu Izraela, milosrdenstvo a mnohé odpustenia, pretože sa ti protivili a nepočúvali na hlas Hospodina, svojho Boha, aby boli chodili v tvojich zákonoch, ktoré si im predložil svojimi sluhami prorokmi. Ale celý Izrael, všetci prestúpili tvoj Zákon a odvrátili sa, aby nepočuli tvojho hlasu, a preto sa na Izraela vyliala kliatba a prísaha, ktorá je napísaná v Zákone Mojžiša, sluhu Božieho, lebo hrešili proti nemu.

Avšak teraz, ó, Pane, Bože Izraela, Ty, ktorý si vyviedol svoj ľud z Egyptskej zeme silnou rukou a učinil si sebe meno, aké je tohoto dňa, keď už aj Izrael hrešili a páchali bezbožnosť; prosím, ó, Pane, nechže sa pri všetkej tvojej spravodlivosti odvráti tvoj hnev a tvoja prchkosť od tvojho mesta Jeruzalema, vrchu tvojej svätosti, lebo pre hriechy Izraela a pre neprávosti otcov Izraela je ako Jeruzalem tak i tvoj ľud na potupu všetkému jeho okoliu.

A tak teraz počuj, Bože Izraela, na modlitbu svojho služobníka a na jeho pokorné prosby a daj svietiť svojej tvári nad svojou svätyňou, ktorá leží spustošená, pre Pána.

Nakloň, Bože Izraela, svoje ucho a počuj; otvor svoje oči a viď spustošenie Izraela i spustošenie mesta, ktoré je pomenované na tvoje Meno, lebo nie pre nejaké svoje spravodlivosti kladieme pred teba svoje pokorné prosby, ale pre tvoje mnohé zľutovania. /Daniel 9/

Rozpomeň sa Otče, prosím, na slovo, ktoré si prikázal Mojžišovi, svojmu služobníkovi, povediac:

Vy zhrešíte dopustiac sa nevernosti, Ja vás rozptýlim medzi národy. Ale keď sa navrátite ku mne a budete zachovávať moje prikázania a budete ich činiť, keby boli niektorí z vás zahnaní až na konci nebies, aj odtiaľ ich zhromaždím a dovediem ich na miesto, ktoré Som si vyvolil na to, aby tam prebývalo moje Meno.

A oni sú predsa tvojimi služobníkmi a tvojim ľudom, ktorých si si vykúpil svojou veľkou silou a svojou mocnou rukou. /Nehemiáš 1.8-11/

Prosím teda, ó, Pane, nech pozoruje tvoje ucho na modlitbu tvojho služobníka a na modlitbu tvojich služobníkov, ktorí si žiadajú báť sa tvojho Mena a daj dnes, prosím milosť svojmu ľudu Izraela, mestu Jeruzalemu, vrchu tvojej svätosti, podľa svojho Slova:

Ale ty, Izrael, môj služobník, Jakob, ktorého Som vyvolil - semä Abraháma, môjho priateľa, ty, ktorého Som pojal za ruku od končín zeme a povolal Som ťa od jej najďalších kútov a povedal Som ti:

Môj služobník si ty, vyvolil som ťa a nezavrhol som ťa!

Neboj sa, lebo Ja Som s tebou; neobzeraj sa v strachu, lebo Ja Som tvoj Boh!

Posilním ťa aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti.

Hľa, na hanbu a posmech vyjdú všetci, ktorí zlosťou kypia proti tebe. Zmenia sa na nič a zahynú tí, ktorí sa sporia s tebou. Budeš ich hľadať, ale nenájdeš tých, ktorí sa s tebou vadia; zmenia sa na nič a na márnosť tí, ktorí bojujú proti tebe. Lebo Ja Hospodin, tvoj Boh, ťa držím za tvoju pravicu, ktorý ti hovorím:

Neboj sa, Ja ti pomôžem!

Neboj sa červíku Jakobov, hŕstka Izraela!

Ja ti pomôžem, hovorí Hospodin a tvoj vykupiteľ, Svätý Izraelov.

Hľa, učinil som ťa mlátiacim smykom, novým a s mnohými ostrými zubmi; rozdrvíš a rozmlátiš vrchy a pahorky premeníš na plevy. Preoseješ ich, vietor ich uchytí a víchrica ich rozmetie. Ty však budeš stále plesať v Hospodinovi, budeš sa chváliť Svätým Izraela.

Úbožiaci a bedári hľadajú vodu a niet jej. Ich jazyk vysychá od smädu. Ja, Hospodin, im odpoviem, Ja, Boh Izraela, ich neopustím. Na pustých úbočiach vytvorím rieky a uprostred údolia pramene, púšť zmením na jazero a suchú zem na vodné žriedla. Na púšti zasadím céder, akáciu, myrtu a olivu. V stepi zasadím cyprus, platan a spolu s nimi jedľu. Nech vidia a spoznajú, nech uvažujú a pochopia všetci dovedna, že to urobila ruka Hospodina a Svätý Izraela to stvoril. /Izaiáš 41.8-20/

Izraelské vrchy, počúvajte Slovo Hospodinovo: Takto vraví Hospodin, Pán:

Pretože nepriateľ hovorí o vás: Aha, večné výšiny sa stali našim vlastníctvom! Preto, áno, pretože pustošili a siahali na vás zo všetkých strán, aby ste sa stali vlastníctvom ostatných národov, pretože ste sa dostali na klebetné a ohováračské pery ľudí, preto, izraelské vrchy, počujte Slovo Hospodina, Pána:

Takto vraví Hospodin, Pán vrchom, pahorkom, riečiskám i údoliam, spustnutým zrúcaninám a opusteným mestám, ktoré sa stali okolitým národom korisťou a predmetom výsmechu. Naozaj, s ohňom svojej žiarlivosti Som hovoril proti ostatným národom i proti celému Edómu, lebo si vzali moju krajinu do vlastníctva s radosťou celého srdca a s hlbokým opovrhnutím, aby ju mohli vlastniť a lúpiť. Hľa, Ja prehovorím vo svojej žiarlivosti a vo svojom hneve, pretože znášate potupu národov. Ja dvíham ruku k prísahe: Naozaj, národy, ktoré sú okolo vás, ponesú svoju hanbu.

Avšak vy, izraelské vrchy, vyženiete svoje vetvy a budete donášať ovocie môjmu izraelskému ľudu, lebo čoskoro príde domov. Lebo, hľa, prídem k vám, obrátim sa k vám, budete obrábané a obsiate; na vás rozmnožím ľudí, celý dom Izraela; mestá budú obývané, a čo je zrúcané, bude nanovo vystavané. Na vás rozmnožím ľudí i zvieratá, takže sa budú množiť a plodiť; a osadím vás ako za vašich starých čias, naložím s vami lepšie ako kedykoľvek predtým a poznáte, že Ja Som Hospodin. Spôsobím, aby kráčali po vás ľudia, to jest môj izraelský ľud. Vezmú vás do vlastníctva, vtedy budete ich dedičným vlastníctvom a nebudete ich nikdy pripravovať o deti. /Ezechiel 36.1-12/

Prebuď sa, prebuď, odej sa silou, rameno Hospodinovo!

Prebuď sa ako za dávnych dní, za pokolení dávnych vekov!

Či nie si to Ty, ktoré si rozdrtilo pyšný Egypt, smrteľne ranilo draka?

Či nie si to Ty, ktoré si vysušilo more, vody veľkej priepasti, ktoré si obrátilo hlbiny mora na cestu, aby prešli vykúpení?

A tak sa navrátia vyslobodení Hospodinovi a prídu na Sion s plesaním.

Večná radosť bude na ich hlavách, dosiahnu radosť a veselosť; zmizne žiaľ a úpenie. /Izaiáš 51. 9-11/

Prebuď sa, prebuď, povstaň, dcéra Jeruzalema, ktorá si pila z ruky Hospodinovej pohár jeho prchkosti; vypila si kalich, pohár závratu, aj vychlípala.

Toto dvoje ťa stihlo, kto ťa poľutoval? Spustošenie a ruiny, hlad a meč, kto ťa potešil? Preto nože, počuj toto, ty utrápená a opitá, ale nie od vína!

Takto hovorí tvoj Pán, Hospodin a tvoj Boh, ktorý sa pravotí za svoj ľud:

Hľa beriem z tvojej ruky pohár závratu, kalich, pohár svojej prchkosti; nebudeš ho viacej piť. A dám ho do ruky tých, ktorí ťa trápili, ktorí hovorili tvojej duši: Zohni sa, aby sme prešli po tebe! A podkladala si svoj chrbát ako zem a ako ulicu tým, ktorí prechádzajú. /Izaiáš 51.17,19,21-23/

Za to, že môj národ mal dvojnásobnú hanbu a potupa mu bola podielom, vo svojej krajine dvojnásobne bude dediť, bude mať večnú radosť. Pretože Ja, Hospodin, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež, verne im dám ich odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu. Ich potomstvo bude známe medzi pohanmi, aj ich výhonky uprostred národov. Kto ich uvidí, každý ich pozná, že sú potomstvom, ktoré Hospodin požehnal.

Prebuď sa, prebuď, odej sa svojou silou, Sion!

Obleč si svoje ozdobné rúcho, Jeruzalem, to sväté mesto, lebo už nepríde viacej na teba neobrezaný a nečistý!

Otras sa z prachu, povstaň, posaď sa Jeruzalem!

Rozviaž si povrazy svojej šije a zahoď, zajatá dcéra Siona!

Lebo takto hovorí Hospodin: Zadarmo ste sa predali a tak ani nebudete vykúpení za peniaze. /Izaiáš 52.1-3/

Vo svojej úzkosti ma budú hľadať skoro za rána a povedia: Poďte, a navráťme sa k Hospodinovi, lebo On roztrhal a uzdraví nás, zbil a obviaže nás. Oživí nás o dva dni, na tretí deň nás postaví na nohy; a budeme žiť pred jeho tvárou. /Hozeáš 6.1-2/

Lebo takto hovorí Hospodin:

Plesajte Jakobovi s radosťou!

A jasajte nad hlavou národov!

Ohlasujte, chváľte, a povedzte: Spas, ó, Hospodine svoj ľud, zostatok Izraela!

Hľa, dovediem ich zo zeme severa a zhromaždím ich od najďalších končín zeme, medzi nimi slepého i krívajúceho, tehotnú i rodiacu spolu, veľké zhromaždenie sa navrátia sem. S plačom prídu a s pokornými modlitbami ich povediem a zavediem ich k potokom vôd, priamou cestou; neklesnú na nej, lebo Som Izraelovi Otcom a Efraim je môj prvorodený.

Ten, ktorý rozptýlil Izraela, ho zase zhromaždí a bude ho strážiť ako pastier svoje stádo. Lebo Hospodin vykúpi Jakoba a vyslobodí ho z ruky toho, ktorý je silnejší od neho. A tak prídu a budú plesať na výšine Siona a pohrnú sa k dobrému Hospodinovmu: k obiliu, muštu i oleju, k mláďatám oviec a dobytka. A ich duša bude ako zavlažovaná záhrada a nebudú už viacej hynúť strachom a zármutkom. Vtedy sa bude panna tešiť v tanci i mládenci a starci vospolok. Na radosť obrátim ich smútok a poteším i rozveselím ich po žiali. /Jeremiáš 31.7-13/

Hľa, Ja sám prídem a vyhľadám svoje ovce a pozriem sa na ne. Ako pastier prehliada svoje stádo v deň, v ktorý je medzi svojimi rozpŕchnutými ovcami, tak i Ja budem prehliadať svoje ovce a vytrhnem ich zo všetkých miest, kde sú rozptýlení, v deň hustého oblaku a mrákavy. A vyvediem ich z národov a zhromaždím ich zo zemí a dovediem ich do ich zeme a budem ich pásť po vrchoch Izraelových, popri potokoch a na všetkých miestach zeme, súcich na bývanie. Budem ich pásť na dobrej paši, a na vrchoch výšiny Izraelovej bude ich pastva; tam budú líhať odpočívajúc na dobrom pasienku a budú sa pásť na tučnej paši po vrchoch Izraelových. Ja budem pásť svoje ovce a Ja spôsobím to, aby odpočívajúc líhali v pokoji, hovorí Pán Hospodin. Vyhľadám stratené a navrátim zaplašené, obviažem polámané a nemocné posilním, ale tučné a silné zahladím; budem ho pásť v súde. /Ezechiel 34.11-16/

Hľa, zachránim svoj ľud z východnej zeme i zo zeme na západ slnca. A dovediem ich a budú bývať prostred Jeruzalema a budú mi ľudom a Ja im budem Bohom v pravde a v spravodlivosti.

Žiarlim za Sion veľkou žiarlivosťou a veľkým hnevom prudkým žiarlim zaň. Navrátim sa na Sion a budem bývať prostred Jeruzalema a Jeruzalem sa bude volať mestom pravdy a vrch Hospodina Zástupov vrchom svätosti. Ešte budú sedávať starci a stareny na uliciach Jeruzalema a to každý svoju palicu vo svojej ruke pre vysoký vek. A ulice mesta budú plné chlapcov a dievčat, hrajúcich sa na jeho uliciach. /Zachariáš 8.7-8, 2-6/

Nepočuje sa viacej v tvojej zemi o Hamase - násilí, spustošení a skrúšení v tvojich hraniciach; a nazveš svoje múry spasením a svoje brány chválou. Vykúpiš ich dušu z útlaku a z Hamasu - násilia; a ich krv je drahá v Hospodinových očiach. /Izaiáš 60.18, Žalm 72.14/

Aké krásne sú na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, ktorý hlása pokoj, ktorý zvestuje dobré, ktorý hlása spasenie, ktorý hovorí Sionu: Tvoj Boh kraľuje!

Počuj! Hlas tvojich strážnych!

Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať; vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja! Ani jemu nedajte pokoja, kým neupevní Jeruzalem a nespraví ho chválou na zemi.

Prejdite, prejdite bránami, urovnajte cestu prichádzajúcemu ľudu! Nasypte, nasypte hradskú cestu, vyzbierajte kamenie, vyzdvihnite prápor oproti národom! Hľa, Hospodin dá vyhlásiť až do konca zeme: Povedzte dcére Siona: Hľa, ide tvoja spása, hľa, jeho mzda s ním a jeho dielo pred ním. A nazvú ich: svätý ľud, vykúpení Hospodinovi; a ty sa budeš volať hľadaným, mestom, ktoré nebude opustené. 

Pozdvihnime svoj hlas, radostne plesajme všetci spolu, lebo uvidíme, z oka - v oko, keď sa Hospodin navráti na Sion. Jasajte, radostne prespevujte spolu pustiny Jeruzalema, lebo Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem! Hospodin obnažil rameno svojej svätosti pred očami všetkých národov; a uvidia všetky končiny zeme spasenie nášho Boha!

Preč, preč, vyjdite odtiaľ, nedotýkajte sa nečistého, vyjdite z jeho stredu, z Babylona, očistite sa vy, ktorí nosíte nádoby Hospodinove!

Lebo nevyjdete v náhlení ani nepôjdete útekom, lebo Hospodin pôjde pred vami a za vami ako zadná stráž pôjde Boh Izraelov.

Preto povedzme domu Izraelovmu, takto hovorí Pán Hospodin:

Nie pre vás to činím, dom Izraelov, ale pre Meno svojej svätosti, ktoré ste poškvrnili medzi národmi, kam ste prišli. Ale posvätím svoje veľké Meno, poškvrnené medzi národmi, ktoré ste poškvrnili medzi nimi a poznajú národy, že Ja Som Hospodin, hovorí Pán Hospodin, keď sa posvätím vo vás pred ich očami.

Lebo vás poberiem z národov a zhromaždím vás zo všetkých zemí a dovediem vás do vašej zeme. A pokropím vás čistou vodou a budete čistí od všetkých vašich nečistôt aj od všetkých vašich modiel vás očistím.

A dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra.

A odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa.

A dám svojho Ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a zachovávali moje súdy a činili ich.

A budete bývať v zemi, ktorú som dal vašim otcom a budete mi ľudom a Ja vám budem Bohom. /Ezechiel 36.22-28/

Hospodine, Ty trváš na veky a tvoja pamiatka na pokolenie a pokolenie. Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom, lebo je čas učiniť mu milosrdenstvo, lebo už prišiel určený čas. Lebo tvoji služobníci majú radi jeho kamene a majú ľútosť s jeho prachom.

A pohania sa budú báť Mena Hospodinovho a všetci králi zeme tvojej slávy. Lebo Hospodin vystaví Sion; ukáže sa vo svojej sláve. Pohliadne na modlitbu obnaženého a neopovrhne ich modlitbou.

Je to zapísané pre ľudí žijúcich v posledných dňoch a ľud, ktorý má byť stvorený, bude chváliť Hospodina, pretože pozrel z výsosti svojej svätosti, Hospodin, z nebies sa pozrel na zem, aby počul stonanie väzňa, aby rozviazal synov smrti, aby rozprávali Meno Hospodinovo na Sione a jeho chválu v Jeruzaleme, keď sa dovedna zhromaždia národy a kráľovstvá, aby slúžili Hospodinovi. /Žalm 102.13-19/

 

Spracované podľa Božieho Slova zapísaného v Biblii

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Komentár Petra Schutza

Gajdošovi sa pre Danka veriť nedá

Žiaľ, nie sme v armáde, ale v Smer-SNS-Híd. Kde, všakáno, je kapitán veľkým pánom.

EKONOMIKA

Zákon na ochranu médií sa dá ľahko obísť

Legislatíva zakazuje, aby majiteľ vlastnil printové aj elektronické médiá zároveň.

DOMOV

Oligarchovia majú novú príležitosť, Markíza má byť na predaj

Hovorí sa aj o predaji denníka Nový čas.


Už ste čítali?